Základné informácie o projekte:
Názov: Modifikácia asfaltových zmesí odpadovými polyolefínami ako metóda znižovania environmentálneho zaťaženia

Evidenčné číslo: APVV-19-0520

Akronym projektu: PEPPY

Žiadateľ: VUIS - CESTY, spol. s r. o.
Spoluriešiteľ: VÚRUP, a. s.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Doba riešenia: od 1.7.2020 do 31.12.2023

Charakter výskumu: Aplikovaný výskum

Odbor vedy a techniky: 20102 – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Hlavný cieľ projektu: Preukázanie možnosti modifikácia asfaltových zmesí prísadami na báze odpadových polyolefínov.

Anotácia projektu:

Predkladaný projekt je príspevkom k zmierneniu záťaže životného prostredia využitím odpadových polyolefínov na modifikáciu asfaltových zmesí používaných v cestnom staviteľstve. Základnými prostriedkami použitými pri riešení projektu sú analýza poznatkov, laboratórne stanovenie vybraných parametrov a praktické overenie pri reálnej výrobe. Na dosiahnutie cieľov projektu je riešenie rozdelené na šesť etáp:

  1. Organizačné a logistické zabezpečenie riešenia projektu, riadenie kooperácie medzi riešiteľmi počas trvania projektu.
  2. Úprava odpadových polyolefínov (PE, PP, PP vlákna) na použitie v asfaltových zmesiach.
  3. Zmena vybraných vlastností asfaltov po pridaní modifikovaných odpadových polyolefínov.
  4. Laboratórne overenie empirických a funkčných vlastností asfaltových zmesí modifikovaných prísadami na báze odpadových polyolefínov.
  5. Praktické overenie výroby a spracovania asfaltových zmesí modifikovaných prísadami na báze odpadových polyolefínov.
  6. Syntéza, interpretácia a propagácia dosiahnutých výsledkov z hľadiska aplikovateľnosti výsledkov výskumu a postupov riešenia v praxi.

Aplikácia prísad na báze odpadových polyolefínov súčasne zlepší vybrané vlastnosti asfaltových zmesí, čím sa zvýši prevádzková spôsobilosť asfaltových vozoviek.

Súčasný projekt