Tvorba noriem a predpisov

Činnosť v technických komisiách

VUIS – CESTY, spol. s r. o., úzko spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Naši pracovníci sú členmi nasledovných technických komisií:

- TK 123 Výroba, skúšanie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií: Ing. Róbert Kovács

- TK 94 Cestné staviteľstvo: Ing. Adrián Fonód, PhD.

- TK 75 Kameň a kamenivo: Mgr. Frederik Sekucia

- TK 64 Geotechnika: Mgr. Magdaléna Kondrcová

Účasť v komisiách, výskumná činnosť a prepojenie na stavebné organizácie pôsobiace v oblasti cestného staviteľstva sa uplatňuje pri spracovaní nových národných technických noriem (STN) ako aj ich revidovaných znení. Pracovníci našej spoločnosti sa aktívne zapájajú aj do procesu prekladu európsky noriem (EN).


 

 

 

Preklady európskych noriem, na ktorých sme spolupracovali:

TNI CEN/TR 17499 Asfalty asfaltové spojivá. Príklady pre označenie CE a vyhlásenie o parametroch

STN EN 12697-30 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 30: Zhotovenie skúšobných vzoriek rázovým zhutňovačom

STN EN 12697-26 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 26: Tuhosť

STN EN 12697-5 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti

STN EN 13877-3 Cementobetónové vozovky. Časť 3: Technické podmienky na klzné tŕne pre betónové kryty

STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón

STN EN 13108-2 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi tenký

STN EN 13108-5 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový

STN EN 13108-8 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 8: R-materiál

STN EN 13108-20 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu


Technické predpisy

Výskumné aktivity zamerané na nové materiály a technológie cestného staviteľstva sa priebežne premietajú do technických predpisov - technických podmienok, technicko-kvalitatívnych podmienok a materiálových katalógových listov, ktoré sú odbornými subjektami riešené na základe objednávok Slovenskej správy ciest.
Tieto predpisy platia pre stavby patriace do sféry pôsobnosti Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Od r. 2004 sú schvaľované a vydávané Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Sú bezplatne k dispozícii na stránke SSC (www.ssc.sk) a využíva ich široká skupina projektantov, investorov, realizátorov, stavebných dozorov a iných odborníkov pôsobiacich v danej oblasti.

VUIS – CESTY, spol. s r. o., sa aktívne zapája do procesu tvorby nových technických predpisov ako aj do procesu ich revízie na základe plánov úloh RVT, pripravovaných každoročne na Slovenskej správe ciest.

Naša spoločnosť je aktuálne riešiteľom týchto úloh:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) 6 - Hutnené asfaltové zmesi - revízia

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) 7 - Liaty asfalt - revízia