Skúšobníctvo a diagnostika

V oblasti diagnostiky sú pracoviská VUIS - CESTY, spol. s r. o., vybavené na vykonávanie týchto skúšok:

- statická zaťažovacia skúška

- skúška dynamickej únosnosti ľahkou

- dynamickou doskou

- stanovenie objemovej hmotnosti objemomerom

- odtrhové skúšky hydroizolačných systémov na mostoch

- vizuálne prehliadky netuhých (asfaltových) vozoviek

- vizuálne prehliadky tuhých (cementobetónových) vozoviek

Pri diagnostike vozoviek spoločnosť úzko spolupracuje s Cestnou databankou, ktorá disponuje zariadením na meranie únosnosti deflektometer KUAB FWD.

V r. 2012 bolo rozšírené laboratórne vybavenie o zariadenie na meranie únavy (STN EN 12697-24) a tuhosti (STN EN 12697-26) asfaltových zmesí štvorbodovou metódou.

K dosiahnutiu a udržaniu si odbornosti v oblasti diagnostiky a skúšobníctva je nevyhnutné systematicky inovovať prístrojové vybavenie pracoviska a kontinuálne vzdelávať pracovníkov laboratória. Platným normám vyhovujúce, plne funkčné a pravidelne kalibrované prístroje sú nevyhnutnou podmienkou pre udelenie akreditácie skúšobného laboratória rovnako ako kvalifikovaní a skúsení pracovníci.

Osvedčenie o akreditácii, Rozsah akreditácie.

Celý rozsah akreditácie nájdete tu.

Spoločnosť VUIS – CESTY, spol. s r. o., je v oblasti dopravných stavieb vysoko hodnoteným pracoviskom, ktoré je uznávané nielen dodávateľmi stavieb, investormi a stavebnými dozormi, ale i štátnymi orgánmi.

Laboratórium VUIS – CESTY, spol. s r. o., je vybavené na vykonávanie základných skúšok týchto materiálov:

    asfalty a asfaltové emulzie

    prírodné a umelé kamenivo

    hutnené asfaltové zmesi, liate asfalty, kalové zákryty

    hydraulicky stmelené podkladové zmesi

   nestmelené podkladové zmesi 

   zeminy.

 

V roku 2012 bolo rozšírené laboratórne vybavenie o zariadenie na meranie únavy (STN EN 12697-24) a tuhosti (STN EN 12697-26) asfaltových zmesí štvorbodovou metódou.

V oblasti diagnostiky je laboratórium vybavené na vykonávanie týchto skúšok:

Unava pohlad   statická zaťažovacia skúška

   skúška dynamickej únosnosti ľahkou

   dynamickou doskou

   stanovenie objemovej hmotnosti objemomerom

   odtrhové skúšky hydroizolačných systémov na mostoch

   vizuálne prehliadky netuhých (asfaltových) vozoviek

   vizuálne prehliadky tuhých (cementobetónových) vozoviek.

 

Pri diagnostike vozoviek spoločnosť úzko spolupracuje s Cestnou databankou, ktorá disponuje zariadením na meranie únosnosti deflektometer KUAB FWD.

Ing. Adrián Fonód, PhD.

zástupca riaditeľa a notifikovanej osoby

E-mail: fonod@vuis-cesty.sk

Mobil: +421 903 241 552

 

Mgr. Frederik Sekucia, PhD.

vedúci skúšania spôsobilosti

E-mail: sekucia@vuis-cesty.sk

Mobil: +421 903 234 230