Diagnostika vozoviek

V oblasti diagnostiky sú pracoviská VUIS - CESTY, spol. s r. o., vybavené na vykonávanie týchto skúšok:

- statická zaťažovacia skúška

- skúška dynamickej únosnosti ľahkou

- dynamickou doskou

- stanovenie objemovej hmotnosti objemomerom

- odtrhové skúšky hydroizolačných systémov na mostoch

- vizuálne prehliadky netuhých (asfaltových) vozoviek

- vizuálne prehliadky tuhých (cementobetónových) vozoviek

Pri diagnostike vozoviek spoločnosť úzko spolupracuje s Cestnou databankou, ktorá disponuje zariadením na meranie únosnosti deflektometer KUAB FWD.

V r. 2012 bolo rozšírené laboratórne vybavenie o zariadenie na meranie únavy (STN EN 12697-24) a tuhosti (STN EN 12697-26) asfaltových zmesí štvorbodovou metódou.