Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ web stránky

VUIS - CESTY, spol. s r. o.

Lamačská cesta 8, 811 01 Bratislava

Ostatné údaje - Kontakt

Zodpovedná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov kontaktujte nás písomne na adresu spoločnosti alebo na email office@vuis-cesty.sk.

Zdroje získavania osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb.

Rozsah a dôvody získavania osobných údajov

Spoločnosť pre účely zaistenia svojej činnosti získava, eviduje a spracúva tieto údaje:

- prijatú a odoslanú poštu - klasickú aj elektronickú (dátum, meno a priezvisko, spoločnosť),

- žiadosti a ich vybavenie o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v rozsahu zákona,

- dokumenty súvisiace s plnením povinnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v rozsahu zákona.

Sprístupňovanie osobných údajov

Žiadne osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej strane. Výnimkou sú prípady, keď takú povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje týkajúce uvedené vyššie sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Po ukončení tejto doby spoločnosť vykoná alebo zabezpečí ich likvidáciu.

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa web stránky žiadať:

- potvrdenie, či sú/ nie sú (o nej získané) osobné údaje o nej v dákej forme spracúvané,

- o poskytnutie kópii spracovávaných osobných údajov,

- opravu alebo odstránenie a likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jej osobných údajov, ak sa naplnil účel ich získania;

- prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, ak je to technicky možné.

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Dotknuté osoby môžu svoje Vaše práva uplatniť vo forme písomnej žiadosti poštou zaslanej na adresu spoločnosti alebo elektronicky na adresu office@vuis-cesty.sk.
Doba odpovede na žiadosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov je jeden mesiac.