Certifikácia stavebných výrobkov

V roku 1998 udelilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vybraným pracoviskám, ktoré spĺňali stanovené kritéria autorizáciu na činnosti preukazovania zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 98/1998 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť VUIS – CESTY, spol. s r. o., získala autorizáciu ako skúšobné laboratórium (S 55/1998). Po splnení ďalších kritérií rozšírila svoje pôsobenie v tejto oblasti ako autorizovaná osoba CIS 09/1999.


V roku 2005 vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o., osvedčenie o autorizácii s registračným číslom SK09. Predmetom autorizácie bolo vykonávanie certifikácie preukázania zhody, certifikácie vnútropodnikovej kontroly, inšpekcie a činností skúšobného laboratória.

Na základe žiadosti, posúdenia plnenia podmienok a predpokladov podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov udelilo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spoločnosti autorizáciu:

- na certifikáciu výrobkov,

- na certifikáciu riadenia výroby,

- ako skúšobné laboratórium.

Aktuálne osvedčenie o autorizácii nadobudlo účinnosť 2. 5. 2016. Rozsah autorizácie je podrobne špecifikovaný v prílohe k osvedčeniu, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pozri odkaz.
V roku 2005 získala spoločnosť i prvé osvedčenie o notifikácii vydané Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR s identifikačným číslom 1480.

Podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sekcia výstavby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR notifikovalo autorizovanú osobu VUIS - CESTY, spol. s r. o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Aktuálne osvedčenie o notifikácii nadobudlo účinnosť 3. 7. 2013 a jeho neoddeliteľnou súčasťou je príloha k osvedčeniu, v ktorom je špecifikovaný rozsah činností. Pozri odkaz.

Žiadosti na stiahnutie

SK certifikáty vydané Autorizovanou osobou SK09

V roku 1998 udelilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vybraným pracoviskám, ktoré spĺňali stanovené kritéria autorizáciu na činnosti preukazovania zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 98/1998 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť VUIS – CESTY, spol. s r. o., získala autorizáciu ako skúšobné laboratórium (S 55/1998). Po splnení ďalších kritérií rozšírila svoje pôsobenie v tejto oblasti ako autorizovaná osoba CIS 09/1999.


V roku 2005Osvedčenie AO vyrez vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o., osvedčenie o autorizácii s registračným číslom SK09. Predmetom autorizácie bolo vykonávanie certifikácie preukázania zhody, certifikácie vnútropodnikovej kontroly, inšpekcie a činností skúšobného laboratória.

Na základe žiadosti, posúdenia plnenia podmienok a predpokladov podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov udelilo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spoločnosti autorizáciu:

- na certifikáciu výrobkov,

- na certifikáciu riadenia výroby,

- ako skúšobné laboratórium.

Aktuálne osvedčenie o autorizácii nadobudlo účinnosť 2. 5. 2016. Rozsah autorizácie je podrobne špecifikovaný v prílohe k osvedčeniu, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pozri odkaz.

Osvedčenie NO vyrezV roku 2005 získala spoločnosť i prvé osvedčenie o notifikácii vydané Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR s identifikačným číslom 1480.

Podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sekcia výstavby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR notifikovalo autorizovanú osobu VUIS - CESTY, spol. s r. o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Aktuálne osvedčenie o notifikácii nadobudlo účinnosť 3. 7. 2013 a jeho neoddeliteľnou súčasťou je príloha k osvedčeniu, v ktorom je špecifikovaný rozsah činností. Pozri odkaz.

Žiadosti na stiahnutie

SK certifikáty vydané Autorizovanou osobou SK09